GİRİŞ ........................................................................................................................................ 1
BİRİNCİ BÖLÜM
..................................................................................................................... 2
§ 1. ESER .............................................................................................................................. 2
I. GENEL OLARAK : .................................................................................................... 2
A- İlk ve Orta Çağdaki Gelişmeler ............................................................................... 2
B- Yeni ve Yakın Çağlardaki Gelişmeler ..................................................................... 3
C- Uluslararası Alanda Yapılan Çalışmalar .................................................................. 3
D- Türkiye’deki Gelişmeler .......................................................................................... 3
1. Hakkı Teklif Kanunu ......................................................................................... 3
2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) ............................................................ 4
II. TANIMI ........................................................................................................................ 4
A- Bern Sözleşmesi Anlamında “Eser" ....................................................................... 5
B. FSEK. Anlamında “Eser" ........................................................................................ 5
§ 2. FSEK. ANLAMINDA ESER KAVRAMININ UNSURLARI
...................................... 6
I. Sahibinin Hususiyetini Taşıması; .................................................................................. 6
II. FSEK’da Öngörülen Eser Türlerinden Birinin İçine Girmesi; ..................................... 8
III. Sahibinin Hususiyetini Yansıtacak Düzeyde Şekillenmiş Olması; ............................. 8
IV. Fikri Çabanın Ürünü Olması; ...................................................................................... 8
§ 3. ESER KAVRAMI VE UNSURLARIYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI
......... 9
İKİNCİ BÖLÜM ..................................................................................................................... 10
§ 4. ESER TÜRLERİ .......................................................................................................... 10
I. GENEL OLARAK ....................................................................................................... 10
II- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNUNDA ESER TÜRLERİ ......................... 10
A) İlim ve Edebiyat Eserleri ....................................................................................... 10
1. Herhangi Bir Şekilde Dil İle İfade Olunan Eserler ......................................... 10
2. Bilgisayar Programları .................................................................................... 11
3. Her Nevi Rakıslar, Pandomimalar ve Buna Benzer Sözsüz Sahne Eserleri ... 12
4. Bedii Nitelik Taşımayan Bilimsel ve Teknik Nitelikteki Fotoğraf Eserleri,
Resimler, Planlar, Projeler, Krokiler ve Haritalar ile Coğrafya, Topografya
Mimarlığa Ait Maketler vb. .................................................................................... 12
B)Musiki Eserleri ........................................................................................................ 13
C)Güzel Sanat Eserleri ................................................................................................ 14
D)Sinema Eserleri ....................................................................................................... 15
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
................................................................................................................. 17
§ 5. İŞLENME ESERLER .................................................................................................. 17
I- Tanım: .......................................................................................................................... 17
II-İşlenme Eserde Bulunması Gerekli Nitelikler ............................................................. 17
A. Yararlanılan asıl esere sadakat ve onun özelliklerinin muhafazası ..................... 17
B. Yararlanılan asıl eser ile olan ilginin açıkça bildirilmesi .................................... 17
C. İşleyenin özelliklerini taşıması ............................................................................ 17
III- Türleri: ...................................................................................................................... 18
IV- İşlenme Eserler Üzerinde İşleyenin Hakları ............................................................. 20
KAYNAKÇA .......................................................................................................................... 20
0